Samochód z kratką na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Samochód z kratkąZ amortyzacji de minimis skorzystać mogą mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym.

Jeśli przedmiotem amortyzacji będą środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 środków trwałych. Z wyłączeniem samochodów osobowych.

Dlatego amortyzacja de minimis nie dotyczy samochodów osobowych zdefiniowanych w ustawie PIT.

Bardzo popularne są obecnie samochody z kratką, które zgodnie ze świadectwem homologacji są ciężarowe i mają prawo pełnego odliczenia VAT.

Jednak w większości przypadków dla takich samochodów sama homologacja jest niewystarczająca aby dany samochód uznać za ciężarowy dla potrzeb podatku dochodowego i skorzystać z amortyzacji de minimis.

Nie homologacja jako ciężarowy czyni możliwym rozliczenie samochodu w ramach zasady de minimis, lecz spełnienie warunków auta innego niż osobowy.

Zgodnie z ustawą PIT do samochodów osobowych wyjątkowo nie zalicza się pojazdu samochodowego, który:

  • ma więcej niż jeden rząd siedzeń,
  • które, oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,
  • u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunku, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu. Długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunku, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od dolnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczone do przewozu ładunków.

W przeciwnym wypadku “kratka” nie zmieni definicji samochodu dla celów podatku dochodowego i amortyzacja de minimis nie może być zastosowana.

Dlatego nie homologacja jako ciężarowy czyni możliwym rozliczenie samochodu w ramach amortyzacji de minimis, ale spełnienie warunków auta innego niż osobowy zdefiniowanych w ustawie PIT.

Dodatkowo dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, badanie powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez stacją, kopie zaświadczenia należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od wydania zaświadczenia.

Samochód z kratką a pomoc de minimis