polskaPolska jednym z najszybciej rosnących Krajów UE, jak informuję na stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Komunikat do przeczytania poniżej:

Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej wskazuje, że KE pozytywnie ocenia fundamenty polskiej gospodarki. Wg KE deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. spadnie do 2,4% PKB, a w 2017 r. nie przekroczy 3% PKB.

Z prognozy Komisji Europejskiej (KE) wynika, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 r. wyniesie 3,1%, a w latach 2017-18 zwiększy się nieznacznie i wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,2%, wobec 3,9% zanotowanych w 2015 r. Zdaniem KE głównym czynnikiem wzrostu PKB w tym okresie będzie popyt krajowy, w szczególności konsumpcja prywatna wspierana przez dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w tym zwłaszcza z tytułu nowych świadczeń rodzinnych. W całym horyzoncie prognozy Polska pozostanie jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE. Również w zakresie tempa wzrostu potencjalnego PKB w horyzoncie prognozy KE Polska pozostanie w czołówce wśród krajów UE. Jednym z czynników, który przyczynia się do wysokiego tempa wzrostu potencjału jest szybki wzrost produktywności pracy.

“Utrzymanie prognoz wzrostu potencjalnego PKB na stabilnym poziomie wskazuje, że KE pozytywnie ocenia fundamenty polskiej gospodarki” – podkreśla Mateusz Morawiecki Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.

Opracowane przez KE prognozy wzrostu PKB na lata 2016-18 są zbliżone do dostępnych obecnie prognoz innych ośrodków i konsensusu rynkowego. Narodowy Bank Polski (projekcja z lipca 2016 r.) oczekuje, że w 2016 r., tempo wzrostu PKB wyniesie 3,2%, a w latach 2017-18 odpowiednio 3,5% i 3,3%. Z kolei z prognoz publikowanych przez Reuters (mediana, październik 2016 r.) wynika, że wzrost PKB w 2016 r. wyniesie blisko 3,2% a w latach 2017-18 odpowiednio 3,5% i 3,4%. W założeniach do Ustawy budżetowej na rok 2017 prognozy są nieco wyższe m.in. z uwagi na oczekiwaną wyższą dynamikę popytu inwestycyjnego w gospodarce polskiej, a w 2018 r. również konsumpcji prywatnej.

Mimo rewizji prognozy wzrostu na 2016 r., KE zakłada, że w 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) wyniesie 2,4% PKB, czyli będzie najniższy od 2007 r., a w latach 2017-18 wzrośnie odpowiednio do 3,0 i 3,1% PKB.

“Prognoza KE oraz podejmowane działania w zakresie ściągalności podatków wskazują, że nie ma ryzyka objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu” – twierdzi Mateusz Morawiecki Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.

Wyższy niż prognozowany przez MF deficyt w latach 2017‑18 wynika z bardziej pesymistycznych niż rynkowe prognoz KE odnośnie do wzrostu gospodarczego w Polsce, jak i ze stosowanego przez KE podejścia, tj. nieuwzględniania efektów planowanych przez Rząd działań zwiększających ściągalność podatków oraz wymogów związanych ze stosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej w latach nieobjętych projektem budżetu państwa.

Prognozy Ministerstwa Finansów, uwzględniające m.in. skutki działań zwiększających ściągalność podatków zakładają, że w latach 2016-17 deficyt będzie poniżej progu 3% PKB (odpowiednio 2,6% i 2,9% PKB).

Priorytetowym celem rządu jest wspieranie wzrostu gospodarczego oraz aktywna polityka społeczna. Rozwiązania w tym obszarze będą wdrażane w ramach ograniczeń wynikających w szczególności ze stabilizującej reguły wydatkowej oraz limitu 3% PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych.”

Słuszny kierunek ma nasza władza.

Źródło: www.mf.gov.pl

Polska, Polska jednym z najszybciej rosnących Krajów UE, wzrost pkb, wzrostu PKB