certyfikat eksperta usług księgowychUstawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, umożliwiła prowadzenie biura rachunkowego, czyli np. obsługę księgowości przedsiębiorców każdemu, kto zechce to robić. Zniosła bowiem obowiązek posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, który można było uzyskać po spełnieniu wielu wymogów formalnych i merytorycznych.

Obecnie wystarczy być niekaranym i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ wszystkie wcześniej wymagane warunki (wyższe wykształcenie kierunkowe, zdanie egzaminu państwowego, przynajmniej 2-letnia praktyka i inne) zostały zniesione. Uznano, że  rynek usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ureguluje się sam.

Nikt jednak nie wziął pod uwagę, że doświadczenie to będzie odbywało się na „żywym organizmie” przedsiębiorców. Sytuacja, w której księgi rachunkowe, wyliczenia podatkowe, a także deklaracje informacyjne mogą prowadzić osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji, nie aktualizujące swojej wiedzy, bez praktyki, może dla przedsiębiorcy skutkować bolesnymi konsekwencjami. Klienci, korzystający z usług biura rachunkowego, mogą nie zdawać sobie sprawy, że np. prowadzi je ryzykant nie mający świadomości własnej niewiedzy, a kiedy pojawią się problemy, konsekwencje poniosą przedsiębiorcy. Przed klientem pojawi się perspektywa ponownego płacenia, tym razem za „wyprowadzenie” księgowości fachowemu księgowemu i ewentualne dodatkowe rozliczenia z fiskusem (np. odsetki od nieterminowych lub źle wyliczonych zobowiązań, koszty postępowania podatkowego). Do tego stracony czas i nerwy… Przedsiębiorcy nie stać na testowanie umiejętności i wiedzy biura rachunkowego, powinien wiedzieć, komu powierza swoje dokumenty i rozliczenia, komu może zaufać. Musi zatem mieć narzędzia pozwalające na sprawdzenie biura. Takim narzędziem jest niewątpliwie, wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, certyfikat eksperta usług księgowych.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami  Edukacyjnymi, w większości krajów Unii Europejskiej tytuły zawodowe, potwierdzające kwalifikacje księgowych, nadawane są przez organizacje społeczne a nie przez organy administracji. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest niewątpliwie odpowiednią organizacją, która potrafi wyszkolić, sprawdzić kwalifikacje i nadzorować ustawiczne doskonalenie zawodowe księgowych. SKwP od lat nie tylko zrzesza księgowych i integruje środowisko, ale też dba o jakość wykonywanej przez nich pracy, od wielu lat szkoli i potwierdza umiejętności pracowników różnego szczebla finansów i księgowości.

Certyfikat eksperta usług księgowych jest przeznaczony dla osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić biura rachunkowe, czyli usługowo prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorcom, nie będąc u nich zatrudnione. Nie ulega wątpliwości, że zakres ich wiedzy musi być inny, uzupełniony o wiele aspektów. Dlatego uruchomione zostały już kursy, kończące się egzaminem, które obejmują m.in. następujące zagadnienia: organizacja usług księgowych, umowa o świadczenie usług księgowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych, odpowiedzialność karna skarbowa, organizacja kontroli wewnętrznej, ryzyka w usługach księgowych, etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych oraz obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej. W kursie mogą uczestniczyć osoby, które już mają certyfikat Ministerstwa Finansów, jak i te, które go nie mają, ale ukończyły trzeci stopień ścieżki edukacyjnej SKwP.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce będzie prowadziło jawny rejestr wydanych certyfikatów i stąd płynie ochrona dla przedsiębiorcy, zamierzającego skorzystać z usług takiego eksperta.

Osoby prowadzące biura rachunkowe, które uzyskają w SKwP tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, będą podlegały wymogom ustawicznego doskonalenia zawodowego (coroczne doszkalanie się w wymiarze 20 godzin). Przy niejasnych i często zmieniających się przepisach jedynie ciągłe podnoszenie kwalifikacji i aktualizacja posiadanej wiedzy dają pewność wysokiej jakości świadczonych usług. Jeśli posiadacz certyfikatu nie będzie wypełniał obowiązku UDZ, zostanie wykreślony z rejestru.

Certyfikat eksperta usług księgowych SKwP będzie zatem stanowił zabezpieczenie dla klientów biur rachunkowych przed przypadkowymi osobami, o zbyt małej wiedzy i umiejętnościach. Weryfikowanie uprawnień zawodowych osób, świadczących usługi księgowe, dzięki certyfikatom  SKwP z pewnością pomoże przedsiębiorcom uchronić się od przykrych i kosztownych konsekwencji prowadzenia ksiąg przez osoby niekompetentne.

Certyfikat ma za zadanie stworzyć bezpieczne ramy działalności na rynku usług biur rachunkowych nie tylko na dzisiaj, ale i w przyszłości, poprzez wymóg ustawicznego kształcenia.

Pierwsze certyfikaty eksperta usług księgowych zostały już wręczone.

W siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie pojawili się absolwenci pierwszego kursu na certyfikowanego eksperta usług księgowych. Egzamin zdały 44 osoby i choć kilka z nich nie mogło pojawić się na uroczystości wręczania certyfikatów, sala była wypełniona po brzegi. Certyfikaty wręczali: Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP oraz Jerzy Koniecki – prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie i wiceprezes ZG SKwP.  Przybyli również przedstawiciele mediów, doceniając wagę wydarzenia. O potrzebie wprowadzenia certyfikatu, a także o jego roli na rynku usług księgowych mówili prezes Franciszek Wala i prezes Jerzy Koniecki. Gratulowali pierwszym posiadaczom tego dokumentu.

– O potrzebie stworzenia certyfikatu jako pierwsi mówili już w ubiegłym roku członkowie naszego Klubu Biur Rachunkowych, zaniepokojeni sytuacją, którą stworzy na rynku deregulacja certyfikatu Ministerstwa Finansów. W tej chwili certyfikat otrzymały 44 osoby, a kolejnych 80 już przystąpiło do egzaminu – powiedział prezes Jerzy Koniecki.

Wskazując zasadniczą różnicę między certyfikatem ministerialnym a certyfikatem Stowarzyszenia podkreślił, że osoby z certyfikatem SKwP podlegają obowiązkowi ustawicznego doskonalenia zawodowego (w wymiarze 20 godzin rocznie), co jest zgodne z wymogami Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych.

O czterostopniowej certyfikacji zawodu księgowego, którą kończy certyfikat dyplomowanego księgowego mówił prezes ZG Franciszek Wala. Certyfikaty na każdym z czterech stopni stanowią potwierdzenie posiadania odpowiednich dla określonego poziomu kwalifikacji, czyli specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

–  Tytuł „Eksperta usług księgowych” stanowi otwarcie nowej ścieżki specjalizacji i potwierdzenie, że jego posiadacz jest przygotowany do organizowania usług księgowych. Oznacza to, że usługi świadczone przez takie biuro będą dostosowane do potrzeb klienta i będą na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i fachowym – powiedział prezes Franciszek Wala.

W imieniu certyfikowanych ekspertów wystąpiła Elżbieta Woźnicka – przewodnicząca Klubu Biur Rachunkowych warszawskiego oddziału Stowarzyszenia. Klub zrzesza 1500 biur rachunkowych, nie dziwi więc, że w tym oddziale rozpoczęły się pierwsze kursy dla kandydatów na eksperta usług księgowych i wręczono pierwsze certyfikaty. Zakończyły się już trzy kursy, kolejne będą się rozpoczynały. Chętnych nie brakuje, co oznacza, że na rynku istnieje realne zapotrzebowanie na ten certyfikat.

Obecnie na rynku działają firmy, które po wpłaceniu określonej kwoty na ich konto, wydają zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty i umieszczają biuro na swoich stronach internetowych w wykazie wiarygodnych biur. Nie przekłada się to jednak na zaufanie do takiego biura, ponieważ nie ma gwarancji, że posiada ono jakiekolwiek kwalifikacje.

W zaistniałej sytuacji mogą zatem pojawiać się oskarżenia rzutujące na całe środowisko księgowych. Dlatego tak ważne jest, aby za certyfikatem, stanowiącym dla przedsiębiorcy narzędzie wyboru właściwej firmy prowadzącej księgi rachunkowe, stała renomowana instytucja. Instytucja, która cieszy się nieskazitelną opinią i szacunkiem, która gwarantuje, iż posiadacze jej certyfikatów dysponują odpowiednimi kompetencjami, zarówno merytorycznymi, organizacyjnymi, jak i etycznymi oraz że podlegają wymogom ustawicznego doskonalenia zawodowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 107 lat działa na rzecz środowiska księgowych, integrując i szkoląc księgowych, a jego certyfikaty mają duże znaczenie na rynku.

Źródło: Strona internetowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Certyfikat eksperta usług księgowych, Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych