Faktura uproszczona – 2013

W roz­po­rzą­dze­niu w spra­wie wysta­wia­nia fak­tur obo­wią­zu­ją­cym w 2013 roku prze­wi­dziano moż­li­wość wysta­wia­nia fak­tur uprosz­czo­nych. Faktura uprosz­czona może zostać wysta­wiona w przy­padku gdy kwota fak­tury (należ­no­ści...